www.sonna.com.ua
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA KOMPLEXNE & SPOĽAHLIVO

Služby

AUDIT

overenie účtovnej závierky (individuálna alebo konsolidovaná), priebežný audit, účtovné poradenstvo poskytované audítormi Slovenskej komory audítorov

SPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2022

SPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2021

SPRÁVA O TRANSPARENTNOSTI za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2020

AUDIT, audítor a audítorská spoločnosť

 • audit sa uskutočňuje v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA
 • je vykonávaný výlučne audítormi a asistentami audítora zapísanými v zozname Slovenskej komory audítorov (SKAU), ktorí sú zamestnancami audítorskej spoločnosti AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o - licencia SKAU č. 170
 • AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o. sa audítorskou činnosťou zaoberá od svojho vzniku. Od roku 1996 boli našimi audítormi vykonané overenia správnosti účtovných závierok v mnohých spoločnostiach

AUDIT a služby poskytované audítormi

 • overenie správnosti a úplnosti riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky
 • overenie individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky
 • vykonávanie priebežného auditu počas celého roka
 • poskytovnie účtovného poradenstva

AUDIT a jeho povinnosť vykonania

individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorá:

 • je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak v roku predchádzajúcom roku, za ktorý sa účtovná závierka overuje, splnila aspoň dve z troch podmienok:
  - celková suma majetku presiahla 20 000 000,-Sk
  - čistý obrat presiahol 40 000 000,-Sk
  - priemerný prepočítaný počet zamestnacov presiahol 20
 • je akciovou spoločnosťou
 • má túto povinnosť ustanovenú osobitným predpisom
 • zostavuje účtovnú závierku podľa §17a - zákona o účtovníctve
 • je právnickou osobou vymedzenou v osobinom predpise (§50 zák. č. 595/2003 Z.z.), ktorej suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 1 mil. Sk

(zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, §19)

konsolidovaná účtovná závierka (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, §22 ods. 12)

ostatné spoločnosti ak o to podnikateľ (vlastník, spoločníci, management a pod.) má záujem

AUDIT, jeho rozsah a postup vykonania

 • priebežný audit účtovníctva (preverenie správnosti používanej metodiky účtovníctva v nadväznosti na platné normy a zákony, správnosť zachytenie hospodárskych operácií, účinnosť interného systému kontroly)
 • audit účtovnej závierky (overenie majetkovej a finančnej situácie, preverenie správnosti zostatkov uvedených v Súvahe, Výkaze ziskov a strát, Poznámkach, prerokovanie zistení so zástupcami spoločnosti, spracovanie listu odporúčaní, vyhotovenie závierečnej audítorskej správy)
 • poradenská činnosť (poradenské služby v priebehu účtovného obdobia v oblasti účtovníctva)

ÚČTOVNÍCTVO

komplexné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, podľa slovenských postupov účtovníctva ako i medzinárodných účtovných štandardov skúsenými odborníkmi

Účtovníctvo a učtovné poradenstvo

Spoločnosť KONTO TEAM SLOVAKIA, s.r.o. bola založená v roku 2001. Pracovníci spoločnosti vykonávajú účtovnícku profesiu už niekoľko desaťročí. Pre klientov zabezpečujeme spracovanie účtovníctva komplexne. Spolupráca s daňovými poradcami, audítormi, pracovníkmi MF SR nám umožňuje vykonávať svoju činnosť ucelene a plynule i vzhľadom na stále meniacu sa legislatívu.

 • komplexné spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva
 • Slovenské účtovné postupy aj Medzinárodné účtovné štandardy (IFRS)
 • príprava podkladov pre prizanie k dani z pridanej hodnoty
 • príprava podkladov k účtovnej závierke (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Cash flow, Vlastné imanie)
 • mesačný reporting
 • evidencia majetku a odpisy
 • poradenské služby v oblasti účtovníctva
 • spolupráca v audítormi a daňovými poradcami (internými aj externými)
 • organizovanie odborných seminárov v spolupráci s MF SR, SKAU a Daňovým riaditeľstvom

Mzdy a personalistika

 • prihlasovania a odhlasovanie zamestnancov, organizácii a SZČO
 • výpočet miezd, sumarizácie ako podklad k účtovaniu
 • mzdová evidencia a personálna agenda
 • spracovanie a zasielanie mesačných výkazov pre účely Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní
 • ročné zúčtovania dane a potvrdenia o zrazených preddavoch
 • štvrťročné Prehľady a ročné Hlásenia o zrazenej dani z príjmu
 • evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, zápočty
 • odpracovaných rokov
 • ročné zúčtovania zdravotného poistenia
 • spracovanie bankových príkazov
 • dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov
 • samostatní pracovníci zameraní výlučne na oblasť miezd

DAŇOVÉ PORADENSTVO

poradenská služba poskytovaná daňovými poradcami zapísanými v Slovenskej komore daňových poradcov, spracovanie a overenie daňových priznaní (priame dane aj nepriame dane)

Daňové poradenstvo

Spoločnosť KONTO TEAM TS, k.s. bola založená v roku 1996. Od jej počiatku vykonáva daňové poradenstvo skúsenými daňovými poradcami zapísanými v Slovenskej komore daňových poradcov.

Služby poskytované v rámci daňového poradenstva daňovými poradcami zapísanými v Slovenskej komore daňovýcn poradcov:

 • poradenská služba v oblastí daní pre fyzické aj právnické osoby
 • priame dane (daň z príjmu a miestne dane)
 • nepriame dane (daň z pridanej hodnoty)
 • spracovanie daňových priznaní
 • overenie daňových priznaní
 • zastupovanie pred daňovými úradmi
KONTO TEAM SLOVAKIA, s.r.o.
Šamorínska 32, 821 06 Bratislava,
Slovenská republika
Pondelok-Piatok: 7:00 - 18:00
Sobota: zatvorené